Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

1.   Die Toelatingsbeleid van CVO-skole staan op twee grondbeginsels:

1.1.   Die Christelik-Gereformeerde geloof (Calvinisties-gereformeerd), gegrond op die Bybel soos uitgelê deur slegs die drie belydenisskrifte (Drie Formuliere van Eenheid) te wete die Heidelbergse Kategismus, Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dordtse Leerreëls.

1.2.   Die uitleef van taal en kultuur, in besonder die kultuurbeskouing dat kultuur die gehoorsaamheid aan die Bybelse kultuuropdrag is.

2.   Die Toelatingsbeleid is dat: 

2.1   Die skool slegs kinders toelaat wie se ouers die Christelik-Gereformeerde geloofsoortuiging soos verwoord in die Drie Formuliere van Eenheid as persoonlike geloofsoortuiging bely en uitleef en dat alle ouers wel verbondsouers is.

2.2   Die Doopbelofte as Verbondsgelofte ten volle deur ouers nagekom sal word en dat die kinders dienooreenkomstig ook in die skool volgens die Calvinisties-gereformeerde leer onderrig sal word, d.w.s. dat die onderwys daarvolgens ingerig sal word.

2.3   Die kind se reg tot moedertaalonderrig erken word en derhalwe sal die voertaal en onderrigtaal van die skool Afrikaans wees.

2.4   Ouers punte 2.1, 2.2 en 2.3 moet onderskryf en aktief bevorder.

2.5   Ouers gekeur en tot lede van die skoolvereniging toegelaat word op grond van voldoening aan die vereistes hierbo gemeld en slegs kinders van ouers wat aslede van die skoolvereniging toegelaat is, tot die skool toegelaat word. Hierdie lidmaatskap van die ouers aan die skoolvereniging geld slegs vir die duur van een akademiese jaar en alle ouers moet jaarliks weer heraansoek doen vir lidmaatskap.

2.6   Slegs kinders toegelaat word wat nie die dissipline en goeie orde van die skool sal ondermyn nie.

 

3.   Verdere beleidsbepalings waaraan voldoen moet word is, dat:

3.1 Ouers die wettige bestuurs- en onderrigstrukture en kommunikasiekanale van die skool in terme van die skool se oprigtingsdokumente, aanvaar en te alle tye eerbiedig.

3.2   Ouers en kinders hulle onderwerp aan die skoolreëls en landswette.

3.3   Ouers alle finansiële verpligtinge soos deur die CVO-skool bepaal stiptelik sal nakom.

3.4   Ouers lede word van die BCVO.

 

4.   Aanstellingsvereistes vir onderwys- en administratiewepersoneel

Naas die vereiste akademiese en opvoedkundige kwalifikasies geld bogenoemde vereistes vir die toelating van ouers tot die skoolvereniging, mutatis mutandis vir die aanstelling van onderwys- en administratiewe personeel.

 

5.   Definisie Bepalings

5.1    “Ouers”, omvat ‘n verwysing na die kind se biologiese ouers, aannemende ouers, grootouers, persone by wie die kind in pleegsorg is of enige persoon onder wie se direkte beheer en toesig die kind geplaas is en wie deur die bestuur van die skoolvereniging gekeur en bevind word aan die beginsels voldoen en geag word die ouer van die kind te wees.

5.3    “Verbondsouers” is gelowige ouers wie se kindersgedoop isas teken daarvan dat hulle as verbondskinders ook in God se Genadeverbond ingesluit is.

5.4    “Skoolvereniging” verwys afhangend van die bepaalde skool se gekose bestuursvorm, na die Maatskappy sonder Winsoogmerk, Beslote Korporasie, Trust, Gemeenregtelike Vereniging of enige ander regsentiteit van watter aard ookal wat die betrokke CVO-skool bedryf.