Oor Middelburg Privaatskool

Waarom CVO (Christelike Volkseie Onderwys)?

“Beloof u plegtig en is dit u voorneme om hierdie kind, van wie u die vader en / of moeder is, as hy tot sy verstand gekom het, in hierdie leer na u vermoe te onderrig en te laat onderrig?”
Verbondsouer, as u antwoord op die doopbelofte “ja” was, het u ‘n gelofte voor die Here afgelê
“ Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste.” ( Ps. 50:14 )
Middelburg Privaatskool vir CVO bied aan u as verbondsouer die geleentheid om die gelofte ten volle na e kom en u kinders in die gereformeerde geloofsfeer te laat onderrig, sodat hulle die Drie-enige God, Vader ,Seun en Heilige Gees met hulle hele hart en siel en met al hulle krag kan liefhê en God se Woord in hulle hart kan bewaar. ( Deut. 6:5-9 )

Daarom is Christelike Volkseie Onderwys :

 • Onderwys binne verbondsverband
 • Onderwys binne volksverband
 • Onderwys gegrondves op die Christelike lewens- en wereldbeskouiing van die Afrikanervolk.
 • Die tyd waarin ons kinders leef, stel baie hoe eise aan hulle geloof en aan hulle kennis, kundigheid en vaardigheid.
 • Daar is ‘n sataniese aanslag ( Ef. 6, Opb. 12 en 13 ) om die Afrikanervolk te vernietig deur die doelbewuste afwatering van sy fundament en sy Christelike-beginsel raamwerk. As die vyand daarin sou slag om een geslag kinders te vervreem van hul geloof en volkskultuur-erfenis, het hulle in hul doel geslaag.
 • Die bestaande openbare onderwysbedeling bied nie meer suiwer CVO nie en alles daarbinne dui daarop dat verwereldliking en daling van standaarde aan die orde van die dag is.


Wat is die BCVO se Geloofgrondslag?

Middelburg Privaatskool is in 1995 gestig en resorteer onder die oorkoepelende sambreel-liggaam van die Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys.

CVO is gegrondves in die Calvinistiese Protestantse (gereformeerde) geloof wat onder andere op die volgende geloofswaarhede berus:

 1. Die soewereiniteit van God Drie-enig, die koningskap van Jesus Christus en die lig van Gods Woord word erken in alle terreine van die skepping en vir die hele lewe van die mens.
 2. Dat God ‘n ewige genadeverbond met sy kinders oprig waarin Hy vir hulle God sal wees en wat eis dat hulle Hom sal gehoorsaam.
 3. Dat die drie Formuliere van Eenheid ‘n vertolking en uitleg van die Woord van God is in ooreenstemming met die Woord en dus betroubaar is.
 4. Dat menslike verbande ( soos kerk, gesin, skool, volk en staat ) elkeen ‘n Godbepaalde eie selfstandigheid en struktuur het, en elkeen sy eie Godopgelegde sin, verantwoordelikheid, bestemming en roeping het.

Wat is die besondere Volkgrondslag van die BCVO?

 • Volkseie onderwys duiop volksgebonde en kultuurgebonde onderwys.
 • God het in sy Raadsplan beskik dat die Afrikaner-Boerevolk in sy geskiedenis , kultuur en tradisies uit ‘n Calvinistiese / Protestantse lewens- en wereldbeskouiing ontstaan en gegroei het.
 • Middelburg Privaatskool vir CVO dra hierdie betrokke lewens- en wereldbeskouiing in die opvoeding oor, sodat daar by ons kinders ‘n liefde gekweek word vir hierdie besondere Christelike Volkseie geskiedenis.
 • Daarom is Moedertaalonderrig (Afrikaans) en Volksgeskiedenis vir ons net so ononderhandelbaar as Bybelonderrig. Geen kind kan weet waarheen hy op pad is, as hy nie weet waar hy vandaan kom nie.

WAAR ELKE KIND VOLGENS ‘N CHRISTELIKE VOLKSEIE LEWENS- EN WERELDBESKOUIING VOORBEREI WORD VIR DIE TOEKOMS!